กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
 
 
 


-กิจการสภา- [ 10 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 21 
 
 
 
 
 
 
-โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน- [ 12 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 47 
 
 
 
-ประกาศสอบราคา- [ 10 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 15 
 
 
 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี- [ 10 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 7  
 
 
 
ลบ 0017.3/ว 4990 เรื่อง การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  [ 19 ต.ค. 2561 ]     
ลบ 0017.2/ว 4910 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจัง [ 16 ต.ค. 2561 ]     
ลบ 0017.3/ว 4857 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วงานฯลฯ ประจำเดือนตุลาคม 2561  [ 11 ต.ค. 2561 ]   
ลบ 0017.2/ว 4847 เรื่อง การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ว [ 11 ต.ค. 2561 ]   
ลบ 0017.2/ว 4844 เรื่อง ข้อสั่งการตามมติที่ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 11 ต.ค. 2561 ]   
ลบ 0023.3/ว 1519 เรื่อง แจ้งข้อมูลการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และจำนวนนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [ 11 ต.ค. 2561 ]   
ลบ 0023.3/ว 1486 เรื่อง การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ต.ค. 2561 ]   
ลบ 0023.3/ว 4762 เรื่อง แนวทางการกำหนดให้มีตำแหน่ง นักโภชนาการ เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น [ 10 ต.ค. 2561 ]   
ลบ 0023./ว 4815 รื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 ต.ค. 2561 ]   
ลบ 0023.3/ว 4825 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอ [ 10 ต.ค. 2561 ]   
ลบ 0023.3/ว 4817 เรื่อง แจ้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพื่อวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ [ 10 ต.ค. 2561 ]   
ที่ ลบ 0023.3/ว1506 เรื่องการเข้าร่วมประชุม และรับมอบนโยบาย การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ต.ค. 2561 ]   
ลบ 0023.3/ว 4796 เรื่อง การดำเนินงานเกี่ยวกับหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน [ 10 ต.ค. 2561 ]   
ลบ 0023.3/ว4738 เรื่อง การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น School Informattion System : SIS และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนา [ 10 ต.ค. 2561 ]   
ลบ 0017.2/ว 4828 เรื่อง ขอความร่วมมือในการดูแลและอนุรักษ์คลอง  [ 10 ต.ค. 2561 ]   
ลบ 0017.3/ว 4801 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้า [ 8 ต.ค. 2561 ]   
ลบ 0023.3/ว1486 เรื่อง การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ต.ค. 2561 ]   
ลบ 0023.3/ว 4762 เรื่อง แนวทางการกำหนดให้มีตำแหน่ง นักโภชนาการ เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น [ 4 ต.ค. 2561 ]   
ลบ 0017.2/ว 4767 เรื่อง ขอส่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธี และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐที่ใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับ [ 4 ต.ค. 2561 ]   
ลบ 0017.2/ว 4741 เรื่อง ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัต [ 3 ต.ค. 2561 ]   
 
 
 
พิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3349  [ 19 ต.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3362  [ 19 ต.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.3/ว6046  [ 19 ต.ค. 2561 ]
แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3358  [ 19 ต.ค. 2561 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6 สน.บถ.  [ 19 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.บถ. มท 0809.2/ว168  [ 19 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.คท. มท 0808.2/15669-15744 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด สน. คท. มท 0808.2/15159-15234 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2561 ]
พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3352 [แบบตอบรับ]  [ 19 ต.ค. 2561 ]
หารือการปฏิบัติตามแนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สน.คท. มท 0808.2/ว3336  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว3338 [บัญชีราย อปท.] [บัญชีรายชื่อผู้รับบำนาญ]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์ QR Code-Application Line ไลน์กลุ่ม ITA 61 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว3337  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3330 [แบบรายงานฯ]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3332 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/15831-15835 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การแจ้งยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3312 [เอกสารแนบ]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3308  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/15453-15528 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/15377-15399 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.บถ. มท 0809.3/ว3303  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/14835-14910 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/15003-15078 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/14927-15002 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3306  [ 17 ต.ค. 2561 ]
 
 
 
 
 
 
 
   
ทต.พัฒนานิคม ช่องทางการรับชำระค่าไฟฟ้า [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.พัฒนานิคม โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ “บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม เทศบาลสนับสนุน ป้องกันเด็กจมน [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านกล้วย กระเป๋าลดโลกร้อน ผลิตภัณฑ์ ตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการทอผ้ามัดหมี่พื้นเมือง [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ลำนารายณ์ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพ [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ลำนารายณ์ พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2 [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.แก่งผักกูด กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพ [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.พัฒนานิคม รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
อบต.หัวสำโรง กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตโรงเรียนผู้สูงอายุประชาสุขสันต์ตำบลหัวสำโรง ครั้ [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.หัวสำโรง วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองบัว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองบัว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.หัวสำโรง รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.พัฒนานิคม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.พัฒนานิคม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561- สิงหาคม 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.พัฒนานิคม รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
   
อบต.ท่าวุ้ง เบาหวาน,มะเร็ง,กระดูกทับเส้น,ปวดหลังขา (19 ต.ค. 2561)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ซับจำปา เบาหวาน,มะเร็ง,กระดูกทับเส้น,ปวดขา (19 ต.ค. 2561)    อ่าน 2  ตอบ 0
 
 
 
 
 
เว็บไซต์ อบต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 ก.ย. 2561)    อ่าน 27  ตอบ 0  
 
 
 ขนมเปี๊ยะถั่ว ไข่เค็ม ชิดชนก

วัดยาง ณ รังสี