งานบริการประชาชน

       การยื่นคำร้อง
       งานจัดเก็บรายได้
       การรับรองสิ่งปลูกสร้าง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ สำนักปลัด ] 
      
 
 ชื่อ-สกุล :นางสาวณัชนรีย์ภัทร พันธุ์บุบผา
 ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :นางสาวจีรภา  เกตุทิพย์
 ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักปลัด
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
ชื่อ-สกุล :นางสาวจิณณพัตน์ นิ่มตลุง
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน
ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
ชื่อ-สกุล :นางสาวกาญจนา ก้านนาค
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :นายวิรัช  ผ่องสำอางค์
 ตำแหน่ง :นักการภารโรง
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 
 ชื่อ-สกุล :นางนทีทิพย์  บัวทอง
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล  : นางเกศรา เเสงตรง
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 
 ชื่อ-สกุล  : นายมนตรี รักษากลาง
 ตำแหน่ง: ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 
 ชื่อ-สกุล :นางราตรี  สุวรรณมงคล
 ตำแหน่ง :แม่บ้าน
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :นางบุญรัตน์  แป้นพันธ์
 ตำแหน่ง :ผช.พนง.ทำควมสะอาด พิพิธพันฑ์เรือ
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 
 ชื่อ-สกุล :นางบุญเลิศ  เปี่ยมจิตร์
 ตำแหน่ง :ผช.พนง.ทำควมสะอาด พิพิธพันฑ์เรือ
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 
 ชื่อ-สกุล   : นายสมศักดิ์ พันธุ์อยู่
 ตำแหน่ง : ยามเป้าเเละควบคุมประปาหนองอีโป้ง
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 ชื่อ-สกุล   : นายเมทนี ผึ่งใหญ่
 ตำแหน่ง : ผช.จนท.ป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 ชื่อ-สกุล   : ร.ต.สุเทพ หลิมมณี
 ตำแหน่ง  :เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทำการ อบต.
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 16-มค.-11at 23:27
 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลตะลงุ
อำเภอเมือง     จังหวัดลพบุรี
โทร:036-656927   
แฟกซ์:036-656927 ต่อ 17  Email :
info@talung.go.th
Copyright 2011.talung.go.th All rights reserved. IPN Engineer Co.,Ltd.