งานบริการประชาชน

       การยื่นคำร้อง
       งานจัดเก็บรายได้
       การรับรองสิ่งปลูกสร้าง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ สำนักปลัด ] 
      
 
 ชื่อ-สกุล   : นางสาวณัชนรีย์ภัทร พันธุ์บุบผา
 ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล   : นางสาวจีรภา  เกตุทิพย์
 ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
ชื่อ-สกุล   : นางสาวจิณณพัตน์ นิ่มตลุง
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน
ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 

ชื่อ-สกุล   : นางสาวกาญจนา ก้านนาค
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
ที่อยู่ :

 

ชื่อ-สกุล   : นางสาวธนิตาภรณ์ สิทธิทรัพย์ 
ตำแหน่ง : บุคลากร
ที่อยู่ :

 

ชื่อ-สกุล   : นางสาวรัชดา เอกพร

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ที่อยู่ :

 

 

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 

 

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 

 

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล   : นายวิรัช  ผ่องสำอางค์
 ตำแหน่ง : นักการภารโรง
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 
 ชื่อ-สกุล   : นางนทีทิพย์  บัวทอง
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล    : นางเกศลา เเสงตรง
 ตำแหน่ง  : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 
 ชื่อ-สกุล   : นายมนตรี รักษากลาง
 ตำแหน่ง : ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 
 ชื่อ-สกุล   : นางราตรี  สุวรรณมงคล
 ตำแหน่ง : แม่บ้าน
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 ชื่อ-สกุล   : นางบุญรัตน์  แป้นพันธ์
 ตำแหน่ง : ผช.จนท.ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ที่อยู่ :

 

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 
 ชื่อ-สกุล   : นายสมศักดิ์ พันธุ์อยู่
 ตำแหน่ง : จนท.รปภ.ประปาหนองอีโป้ง
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 ชื่อ-สกุล   :  ร.ต.สุเทพ หลิมมณี
 ตำแหน่ง  : จนท.รปภ.สนง.อบต.
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

ชื่อ-สกุล   : นางสาววราภรณ์ ขันทอง
ตำแหน่ง : ผช.นักพัฒนาชุมชน
ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

ชื่อ-สกุล   : นายศุภฤกษ์ พูลศิริ 
ตำแหน่ง : ผช.จนท.ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 

    ทำรายการเมื่อ: 16-มค.-11at 23:27
 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลตะลงุ
อำเภอเมือง     จังหวัดลพบุรี
โทร:036-656927   
แฟกซ์:036-656927 ต่อ 17  Email :
info@talung.go.th
Copyright 2011.talung.go.th All rights reserved. IPN Engineer Co.,Ltd.