หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
 
   
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
ตำบลตะลุง ห่างจากอำเภอเมืองลพบุรี 11 กิโลเมตร มีพื้นที่ 13.21 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,138 ไร่
 

 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.โคกลำพาน อ.เมือง จ.ลพบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี  
 
 
 
 
 
ลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำลพบุรีไหลผ่าน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 
   

ฤดูร้อน

ฤดูหนาว

ฤดูฝน
 
 
   
เกษตรกรรม

ทำนา

ทำสวน

ปลูกผัก

เลี้ยงสัตว์
 

 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,856 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,300 คน คิดเป็นร้อยละ 47.36

หญิง จำนวน 2,556 คน คิดเป็นร้อยละ 52.64
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,250 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 367.60 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชุมชน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านศาลาลอย          
2   บ้านวัดกำแพง        
  3   บ้านใหญ่          
4   บ้านไผ่แหลม        
  5   บ้านกระแซง          
6   บ้านตะลุง        
  7   บ้านคลองตาเริญ          
8   บ้านคลองตารักษ์        
  9   บ้านคลองตานาค          
10   บ้านคลองท่าควาย        
  11   บ้านหัวกระทุ่ม          
12   บ้านบางพุทโธเหนือ        
  13   บ้านบางพุทโธใต้          
    รวม 2,300 2,556 4,856 1,250