ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ตะลุง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 17 ก.พ. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256382,05343,678----------125,731
256259,862119,64670,588138,376150,623156,329108,555113,01484,63767,08657,56159,2571,185,534
2561-----1,0567661,0521,35268,17062,751148,806283,953
ยอดยกมาตั้งแต่ 21 ก.ย. 2561 ถึง 31 พ.ค. 2561   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,595,218
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี