หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
 
   
 


นายประสิทธิ์ จันทร์น้อย
ประธานสภา อบต.ตะลุง
 


นางปิ่นปินัทธ์ โตสวัสดิ์
รองประธานสภา อบต.ตะลุง


นางสาววรลักษณ์ หลิมมณี
เลขานุการสภา อบต.ตะลุง
 
 
 


นายปริญญา นิ่มชม
สมาชิกสภา อบต.ตะลุง หมู่ที่ 2


นางสาววนิดา โตสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต.ตะลุง หมู่ที่ 3


นางสาวมยุรี เหมือนเผ่า
สมาชิกสภา อบต.ตะลุง หมู่ที่ 4


นายเสรี รักษากลาง
สมาชิกสภา อบต.ตะลุง หมู่ที่ 5


นางมะลิ เคนหล้า
สมาชิกสภา อบต.ตะลุง หมู่ที่ 6


นายสมควร ผึ้งใหญ่
สมาชิกสภา อบต.ตะลุง หมู่ที่ 8


นายสุชาติ นิ่มตลุง
สมาชิกสภา อบต.ตะลุง หมู่ที่ 9


นายศุกร์ ขาวบุญมี
สมาชิกสภา อบต.ตะลุง หมู่ที่ 11


นางชมัยพร พูลบ่อโพธิ์
สมาชิกสภา อบต.ตะลุง หมู่ที่ 12


นางวราภรณ์ พูลศิริ
สมาชิกสภา อบต.ตะลุง หมู่ที่ 13