หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
 
   
 


นายประสิทธิ์ จันทร์น้อย
ประธานสภา อบต.ตะลุง
โทร : 0817573222
 


นางปิ่นปินัทธ์ โตสวัสดิ์
รองประธานสภา อบต.ตะลุง
โทร : 081-8254660


นางสาววรลักษณ์ หลิมมณี
เลขานุการสภา อบต.ตะลุง
โทร : 086-3533160
 
 
 


นายปริญญา นิ่มชม
สมาชิกสภา อบต.ตะลุง หมู่ที่ 2
โทร : 086-0291608


นางสาววนิดา โตสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต.ตะลุง หมู่ที่ 3
โทร : 086-0928394


นางสาวมยุรี เหมือนเผ่า
สมาชิกสภา อบต.ตะลุง หมู่ที่ 4
โทร : 089-0776210


นายเสรี รักษากลาง
สมาชิกสภา อบต.ตะลุง หมู่ที่ 5
โทร : 089-5393543


นางมะลิ เคนหล้า
สมาชิกสภา อบต.ตะลุง หมู่ที่ 6
โทร : 090-9218196


นายสมควร ผึ้งใหญ่
สมาชิกสภา อบต.ตะลุง หมู่ที่ 8
โทร : 088-9792915


นายสุชาติ นิ่มตลุง
สมาชิกสภา อบต.ตะลุง หมู่ที่ 9
โทร : 080-3030182


นายศุกร์ ขาวบุญมี
สมาชิกสภา อบต.ตะลุง หมู่ที่ 11
โทร : 089-1749294


นางชมัยพร พูลบ่อโพธิ์
สมาชิกสภา อบต.ตะลุง หมู่ที่ 12
โทร : 086-5250945


นางวราภรณ์ พูลศิริ
สมาชิกสภา อบต.ตะลุง หมู่ที่ 13
โทร : 083-8954526