หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
 
   
 


นายประสิทธิ์ จันทร์น้อย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง
 


นายทรงเดช จันทร์ศิริ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง


นางสาวณัชนรีย์ภัทร พันธุ์บุบผา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง
เลขานุการสภาอบต.ตะลุง
 
 
 


นางวันดี พวงภู่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 1


นายไพศาล บุญรอด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 1


นายปริญญา นิ่มชม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 2


นายมานัส วิงวอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 2


นางสาววนิดา โตสวัสดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 3


นายประสิทธิ์ โพธิ์ม่วง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 3


นางวันเพ็ญ เฮงฮวด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 4


นางสาวมยุรี เหมือนเผ่า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 4


นายเสรี รักษากลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 5


นายสมชาย บุญศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 5


นางมะลิ เคนหล้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 6


นายน้อย สรรพสิทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 6


นายเสน่ห์ โฉมยา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 7


นางปิ่นปินัทธ์ โตสวัสดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 7


นางกานติมา น้อยเหน่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 8


นางสาวนาตยา ผึ้งใหญ่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 8


นายเกียรติศักดิ์ กลิ่นเกษร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 9


นายบุญชู นิ่มตลุง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 9


นางสุวิมล พูลศิริ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 10


นางชมัยพร พูลบ่อโพธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 12


นายเลอสรรค์ มงคลกิจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 12


นางวราภรณ์ พูลศิริ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 13


นางอุไรวรรณ พวงภู่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 13