หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
 
   
 


นายประสิทธิ์ จันทร์น้อย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง
โทร : 0817573222
 


นายทรงเดช จันทร์ศิริ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง
โทร : 0892427960


นางสาวณัชนรีย์ภัทร พันธุ์บุบผา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง
เลขานุการสภาอบต.ตะลุง
โทร : 0863481893
 
 
 


นางวันดี พวงภู่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 1
โทร : 0892533935


นายไพศาล บุญรอด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 1
โทร : 0871048241


นายปริญญา นิ่มชม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 2
โทร : 0860291608


นายมานัส วิงวอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 2
โทร : 0843311673


นางสาววนิดา โตสวัสดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 3
โทร : 0860928394


นายประสิทธิ์ โพธิ์ม่วง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 3
โทร : 0861289844


นางวันเพ็ญ เฮงฮวด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 4
โทร : 0635892292


นางสาวมยุรี เหมือนเผ่า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 4
โทร : 0890776210


นายเสรี รักษากลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 5
โทร : 0895393543


นายสมชาย บุญศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 5
โทร : 0816677748


นางมะลิ เคนหล้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 6
โทร : 0909218196


นายน้อย สรรพสิทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 6
โทร : 0823615720


นายเสน่ห์ โฉมยา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 7
โทร : 0861316103


นางปิ่นปินัทธ์ โตสวัสดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 7
โทร : 0818254660


นางกานติมา น้อยเหน่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 8
โทร : 0616951969


นางสาวนาตยา ผึ้งใหญ่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 8
โทร : 0892355817


นายเกียรติศักดิ์ กลิ่นเกษร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 9
โทร : 0924050817


นายบุญชู นิ่มตลุง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 9
โทร : 0813096536


นางสุวิมล พูลศิริ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 10
โทร : 0813855977


นางชมัยพร พูลบ่อโพธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 12
โทร : 0865250945


นายเลอสรรค์ มงคลกิจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 12
โทร : 0614166998


นางวราภรณ์ พูลศิริ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 13
โทร : 0838954526


นางอุไรวรรณ พวงภู่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง หมู่ที่ 13
โทร : 0614910513