หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
 
 


นางสาวณัชนรีย์ภัทร พันธุ์บุบผา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง
โทร : 0863481893
 
สำนักปลัด
 


นางสาวจีรภา เกตุทิพย์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0890887861


นางสาวจิณณพัตน์ นิ่มตลุง
.นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวสุรัยดา สูหลง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวกาญจนา ก้านนาค
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาราชการแทนนักทรัพยากรบุคคล


- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคล


พันจ่าเอกไชยยันต์ แย้มกลัด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวประไพทิพย์ ช้างหัวหน้า
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางเกศลา แสงตรง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางพรพนา จันทร์จีน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นายเมทนี ผึ้งใหญ่
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายมนตรี รักษากลาง
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายพยุห์พล อยู่ทวี
พนักงานจ้างทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์


นางบุญรัตน์ แป้นพันธ์
พนักงานทำความสะอาด​ศพด.


นางราตรี สุวรรณมงคล
พนักงานทำความสะอาดอบต.ตะลุง


นายประสิทธิ์ โพธิ์ม่วง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานอบต.


นายวีระ เปี่ยมจิตร์
ภารโรง


นายสังวาลย์ แก้วหอม
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประปาหนองอีโป้ง