หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
 
 


นางสาวณัชนรีย์ภัทร พันธุ์บุบผา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง
โทร : 0863481893
 
สำนักปลัด
 


นางสาวจีรภา เกตุทิพย์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0890887861


นางสาวจิณณพัตน์ นิ่มตลุง
.นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวสุรัยดา สูหลง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวธนิตาภรณ์ สิทธิทรัพย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวรัตน์พร งอกงามดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวกาญจนา ก้านนาค
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


พันจ่าเอกไชยยันต์ แย้มกลัด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวประไพทิพย์ ช้างหัวหน้า
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางเกศลา แสงตรง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางพรพนา จันทร์จีน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นายเมทนี ผึ้งใหญ่
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายมนตรี รักษากลาง
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายพยุห์พล อยู่ทวี
พนักงานจ้างทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์


นางบุญรัตน์ แป้นพันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยภารโรง


นางราตรี สุวรรณมงคล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน


นายประสิทธิ์ โพธิ์ม่วง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานอบต.


นายวีระ เปี่ยมจิตร์
พนักงานจ้าเหมาบริการ
ภารโรง


นายสังวาลย์ แก้วหอม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประปาหนองอีโป้ง


นางสาวชลาลัย จันทรังษี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา