หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
 
 


นางสาวณัชนรีย์ภัทร พันธุ์บุบผา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง
 
สำนักปลัด
 


นางสาวจีรภา เกตุทิพย์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวจิณณพัตน์ นิ่มตลุง
.นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวธนิตาภรณ์ สิทธิทรัพย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวรัตน์พร งอกงามดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางรัชดา เอกพร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวกาญจนา ก้านนาค
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายวิรัช ผ่องสำอางค์
ภารโรง