หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
 
 


นางสาวณัชนรีย์ภัทร พันธุ์บุบผา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง
โทร : 0863481893
 
สำนักปลัด
 


นางสาวจีรภา เกตุทิพย์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0890887861


นางสาวจิณณพัตน์ นิ่มตลุง
.นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวธนิตาภรณ์ สิทธิทรัพย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวรัตน์พร งอกงามดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางรัชดา เอกพร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวกาญจนา ก้านนาค
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวประไพทิพย์ ช้างหัวหน้า
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางเกศลา แสงตรง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางพรพนา จันทร์จีน
ครูผู้ดูแลเด็ก


นายเมทนี ผึ้งใหญ่
คนงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายมนตรี รักษากลาง
คนงานทั่วไป
ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน


นายพยุห์พล อยู่ทวี
คนงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์


นางบุญรัตน์ แป้นพันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยภารโรง


นายสมศักดิ์ พันธุ์อยู่
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติหน้าที่ยามเฝ้าและควบคุมประปาหนองอีโป้ง


นางราตรี สุวรรณมงคล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน


นางสาวนงเยาว์ เครือคช
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ทำความสะอาดสำนักงานอบตและศพด.และสถานที่ราชการที่อยู่ในความดูแลของอบต