หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-207
 
 


นางสาวณัชนรีย์ภัทร พันธุ์บุบผา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง
โทร : 0863481893
 
 


นางอรัญญา แจ่มทรัพย์ไพศาล
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ตะลุง
โทร : 0895390360


นางสาวปภัสสร แย้มชูติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวเกตุศรินทร์ เพชรสุวรรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางเจนกีลา เพ็ชรทองคำ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสาวปรียาวัลย์ ผลประดิษฐ์
คนงานทั่วไป
ปฏิบัติงานพัสดุ


นางสาวณุศภัฒค์ชญา ทรงพานุช
คนงานทั่วไป
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี


นางสาววันวิพา พูลศิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้


นางสาวนิตยา โฉมยา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้


นางสาวณิชชา ผ่านไกร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานจดมิเตอร์น้ำและเก็บค่าน้ำประปา


นายประจวบ หลาบหนองแสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานจดมิเตอร์น้ำและเก็บค่าน้ำประปา